NAJVAŽNIJE NOVOSTI OD 1.1.2018.

Minimalna plaća od 1.1.2018. iznosi 3.439,80 kn, a počinje se primjenjivati za plaću za siječanj 2018.

Doprinosi na minimalnu plaću (doprinos za zdravstveno osiguranje, zaštitu na radu i zapošljavanje) mogu se umanjiti za 50%, odnosno, zakon predviđa smanjenje osnovice za obračun doprinosa na plaću i to za isplate do iznosa minimalne plaće. Uvjet je da ako je osoba u radnom odnosu da je posljednjih 12 mjeseci primala minimalnu plaću. Ili ako se zapošljava nova osoba s kojom se sklapa ugovor o radu u kojem joj je navedena osnovna plaća u visini minimalne plaće. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2985.html

U minimalnu plaću ne ulaze sati za prekovremeni rad, noćni rad i slično. Navedene stavke uvećavaju minimalnu plaću.

Promijenjen je popis općina/gradova za koje se primjenjuje umanjenje predujma poreza na dohodak za 50%. Detaljnije na linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html.

Za izračun dijela plaće koji je oslobođen od ovrhe u 2018. koristiti iznos od 5.960 kn.

Pratite promjene prireza općina i gradova jer se često mijenjaju.

Unutar e-porezna sustava od 1.1.2018. moguće je dobiti e-PK kartice zaposlenika, zatražiti PK kartice zaposlenika, zatražiti e-potvrdu o stanju javnog duga (bez plaćanja naknade).