POREZNA REFORMA - IZMJENE OD 1.1.2019.

Vlada RH je još u kolovozu najavila treći krug porezne reforme koja se odnosi na izmjene zakona vezano za sljedeće: porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi, porez na promet nekretnina, PDV, trošarine, opći porezni zakon, zakon o fiskalizaciji i zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Sve izmjene usvojene su na zasjedanju Sabora 21.11.2018.

Ono što je bitno za udruge je sljedeće:

1. od 1.1.2019. godine, odnosno, od obračuna plaće za siječanj 2019. nećemo imati doprinose za zapošljavanje i doprinose za zdravstveno osiguranje za zaštitu na radu dok se osnovni doprinos za zdravstveno osiguranje povećava na 16,5%. Dosadašnjih 17,2% doprinosa na plaću, plaćati ćemo 16,5%.

Ukratko od 1.1.2019. kod obračuna plaće imati ćemo sljedeće doprinose:

- doprinos za mirovinsko osiguranje (MIO I ili MIO I i MIO II) 20% (15% + 5%)

- doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5%.

2. neoporezivi dio godišnje nagrade za radnike povećava se s 2500 kn na 7500 kn. Takva nagrada se najčešće koristila kod isplate božićnica i regresa. Primjena je već od 1.12.2018.

Ako gledamo godišnju razinu možda je najbolje isplaćivati u obliku mjesečne nagrade za topli obrok 450 kn, te nam ostaje za regres 1000 kn i za božićnicu 1100 kn. Ukupno takvih isplata bi bilo 7500 kn.

Druge izmjene ne odnose se na većinu udruga. Ali ćemo ih kratko nabrojati:

- promjene u porezu na dodanu vrijednost odnose se na smanjenje porezne stope s 25% na 13% za određene kategorije proizvoda: svježe voće i povrće, svježa riba i meso, pelene, jaja i živa stoka.

- promjene u porezu na dodanu vrijednost odnose se na smanjenje opće porezne stope s 25% na 24% (tek od 1.1.2020.)

- promjene kod ulaska u sustav poreza na dodanu vrijednost - tijekom godine čim se pređe prag od 300.000 kn

- promjene poreza na dohodak - promjena poreznog razreda 24% - gornja granica za taj porezni razred se pomiče s 17.500 kn na 30.000 kn te se porez od 36% počinje plaćati od 30.000 kn, odnosno, godišnje 360.000 kn

- novi porezni tretman dodjele dionica ili udjela radnicima

- promjene paušalnog poreza na dohodak za male iznajmljivače - umjesto dosadašnjih 300 kn po krevetu uvodi se prag od 150 do 1500 kn. Konačnu visinu paušalnog poreza na dohodak određuje svaka općina/grad za sebe. Ukoliko se odluka ne donese paušalni porez na dohodak će biti 750 kn po krevetu.

- promjene zakona o doprinosima - članovi uprave trgovačkih društava i zadruga će imati godišnji obračun doprinosa

- promjene poreza na promet nekretnina - smanjuje se s 4% na 3%

- promjene u zakonu o fiskalizaciji - uvođenje fiskalizacije za samouslužne uređaje (primjena tek od 1.1.2021.)