Neprofitne organizacije predaju godišnje financijske izvještaje za 2018. u FINA-u do 1.3.2019.
Neprofitne organizacije koje vode jednostavno knjigovodstvo sastavljaju sljedeće izvještaje:
1. Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima na obrascu G-PR-IZ-NPF (predaje se u FINA-u) i
2. Bilješke (objašnjenje odstupanja za stavke u izvještaju u odnosu na prethodnu godinu - ne predaje se već se čuva u arhivi udruge).


Za 2019. godinu minimalna plaća iznosi 3750 kn (bruto iznos plaće). Što je neto plaća u iznosu od 3000 kn.

Nova visina minimalne plaće se počinje primjenjivati za plaću za siječanj 2019.

Odluka o visini minimalne plaće je vidljiva u Uredbi o visini minimalne plaće koja je objavljena u Narodnim novinama br. 109/18. Uredba stupa na snagu 1.1.2019.


Vlada RH je još u kolovozu najavila treći krug porezne reforme koja se odnosi na izmjene zakona vezano za sljedeće: porez na dobit, porez na dohodak, doprinosi, porez na promet nekretnina, PDV, trošarine, opći porezni zakon, zakon o fiskalizaciji i zakon o administrativnoj suradnji u području poreza. Sve izmjene usvojene su na zasjedanju Sabora 21.11.2018.

Ono što je bitno za udruge je sljedeće:


Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine predaju se u FINA-u do 30.07.2018. na obrascu PR-RAS-NPF (Izvještaj o prihodima i rashodima).

Obvezu izrade polugodišnjeg izvještaja imaju udruge koje vode dvojno knjigovodstvo.


Stranice